VO-HO-netwerken

Verspreid over Nederland werken 11 universiteiten, 21 hogescholen, ruim 300 havo/vwo-scholen, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen samen in tien regionale VO-HO netwerken. De netwerken staan voor kwalitatief goed onderwijs, willen aansluiting, doorstroming en studiesucces bevorderen en uitval verminderen.

De tien regionale VO-HO netwerken zijn een ketensamenwerking tussen universiteiten, hogescholen, VO-scholen (havo/vwo), eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en het bedrijfsleven. De netwerken bieden een breed palet aan activiteiten voor zowel docenten als leerlingen. Gezamenlijk vormen ze een landelijk dekkende, educatieve infrastructuur gericht op vakvernieuwing, aansluiting tussen VO en HO en (docent)professionalisering.

Studiesucces in het hoger onderwijs begint in het voortgezet onderwijs. School en hoger onderwijs hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed onderwijs in de onderwijsketen. Voorbereidend en hoger onderwijs werken op de inhoud van het onderwijs graag goed samen. Deze samenwerking is op regionaal niveau effectief te organiseren. De tien VO-HO netwerken voorzien in deze regionale verbindingen. Ze leggen verbindingen tussen VO, HO en het beroepenveld, regionaal en landelijk, en docenten en schoolleiders onderling.

De VO-HO netwerken zetten zich in voor:

  • de professionele ontwikkeling van docenten;
  • doorlopende vakvernieuwing (inhoudelijk en didactisch);
  • het verbeteren van de aansluiting tussen VO en HO.

De VO-HO netwerken voeren een groot aantal activiteiten uit voor haar deelnemers. Deze activiteiten zijn gericht op docenten, schoolleiders, technisch onderwijsassistenten (toa’s) en leerlingen. Waar mogelijk worden de activiteiten voor docenten en leerlingen in samenhang aangeboden. Elk netwerk legt in het activiteitenaanbod eigen accenten, afgestemd op de behoeften van betrokken HO-instellingen, VO-scholen, het bedrijfsleven en de regio. De focus van de activiteiten ligt voornamelijk op bèta en techniek. Geleidelijk vindt een verbreding naar de alfa- en gammadomeinen plaats.

Platform Talent voor Technologie ondersteunt en faciliteert de regionale VO-HO netwerken door verbindingen in de regio’s te leggen en kennisuitwisseling te organiseren via bijeenkomsten en publicaties.

Bezoek de website