Toptechniek in bedrijf

Toptechniek in bedrijf (TiB) streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en -mbo. Het programma heeft als doel de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen de uitstroom van studenten in het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de regionale arbeidsmarkt te verkleinen.

Toptechniek in bedrijf (TiB) streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en -mbo met als doel de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen de uitstroom van studenten in het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de regionale arbeidsmarkt te verkleinen.

Binnen het programma werkten onderwijs, overheden en het bedrijfsleven in 26 regionale samenwerkingsverbanden aan regionale ambities, met als doel meer vakmensen op te leiden voor de toekomst. Aan de samenwerking ligt een sterke regiovisie ten grondslag, toegespitst op de regionale arbeidsmarkt en regionale uitdagingen. In de netwerken staan de thema’s doorlopende leerlijnen, een macrodoelmatig aanbod van technische opleidingen, betrokkenheid van het bedrijfsleven, professionalisering van docenten, onderwijsvernieuwing, loopbaanoriëntatie en -begeleiding centraal.

Iedere regio heeft te maken met eigen specifieke uitdagingen. Er zijn netwerken die hun aanpak hebben ingericht rondom maakindustrie, waarbij anderen juist hun pijlen richten op installatie, bouw of transport. Elke regio heeft z’n eigen identiteit en daarmee een eigen strategie. In 2016 is tevens het M-Tech programma, dat zich richtte op meer aandacht voor bèta en technologie op de theoretische leerweg van het vmbo, vervlochten met TiB. Hiermee hebben ook de vmbo-tl’s (of mavo’s) een stevige plek gekregen binnen de TiB-regio’s.

Platform Talent voor Technologie heeft in de periode van 2012 tot 2020 de regionale netwerken ondersteund met inhoudelijke expertise, cijfermatige inzichten, een kennisprogramma en kennisuitwisseling met andere regionale netwerken. Daarnaast brachten we de netwerken op de hoogte van landelijke ontwikkelingen vanuit het Techniekpact, het ministerie van OCW, de sectorraden en branches. Andersom voedden de regionale projectleiders de landelijke partners met de praktijkervaringen vanuit de regio: op die manier ontstaat een sterke en waardevolle wisselwerking. Inmiddels werken de regionale samenwerkingsverbanden aan structurele verankering binnen de verschillende regio’s en worden samenwerkingen gezocht met andere netwerken zoals bijv. de regio’s van Sterk Techniekonderwijs.

Bezoek de website