ANBI

De stichting Platform Talent voor Technologie heeft een ANBI status. In dat kader publiceren wij de volgende gegevens.

Naam en contactgegevens

Naam en RSIN-nummer
Stichting Platform Talent voor Technologie (PTvT)
Het RSIN-nummer van PTvT is: 85.9577.752

Contactgegevens
Postadres:
Postbus 76
2501 CB  Den Haag

Bezoekadres:
Oranjebuitensingel 6 (4e etage)
2511 VE Den Haag

Telefoon: 085 051 06 00
E-mail: info@ptvt.nl

Doelstelling

Doelstelling van PTvT en actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De stichting heeft tot doel ter behartiging van het algemeen belang en ter bevordering van (de instroom in) het technisch onderwijs in het bijzonder, bijdragen te leveren aan:

  • De beeldvorming van technologie, evenals het zichtbaar en tastbaar maken hiervan voor jongeren, zodat jongeren technologie als reële, toekomstrijke optie meenemen in hun opleidings- en beroepskeuze;
  • Het bevorderen van de samenwerking tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven en het leggen van verbindingen tussen intermediairs, de overheid en relevante actoren uit het onderwijsveld, het (georganiseerd) bedrijfsleven en andere initiatieven

En al hetgeen met voorstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste van het woord.

PTvT bevordert en promoot daarmee technologie, streeft naar een zo breed mogelijke coalitie voor technologie en zoekt naar een gezamenlijk belang en duurzame samenwerkingsstructuren, die de interesse in technologie van de specifieke doelgroepen, maar eveneens van het ‘publiek’ in het algemeen bevorderen.

Hoofdlijnen van het beleidsplan van PTvT
Voor de komende jaren is het ‘Jaarplan 2020 En Verder’ ontwikkeld met de titel “Samen meer impact”. Voor dit beleidsplan verwijzen wij graag naar de onderstaande link.

Lees hier het jaarplan: Samen meer impact – Jaarplan 2020 En Verder

De functie en naam van de bestuurder PTvT
Het bestuur van PTvT bestaat uit een natuurlijke persoon: Beatrice Boots aan haar is de titel “directeur-bestuurder” toegekend.

Het beloningsbeleid PTvT

Beloningsbeleid bestuurders
Het beloningsbeleid van het bestuur is als volgt in de statuten vastgelegd: bestuurders ontvangen geen bezoldiging, maar hebben een vergoeding voor gemaakte onkosten en/of vacatiegelden ontvangen. De bestuurders ontvangen in hun functie van statutair bestuurder geen salaris, middellijk noch onmiddellijk. Onder bezoldiging wordt niet verstaan een redelijke vergoeding voor de ten behoeve van de stichting gemaakte onkosten en een niet bovenmatig vacatiegeld. De hoogte van de vergoedingen worden door de raad van toezicht vastgesteld. Alle aan de bestuurders betaalde vergoedingen worden als zodanig in de jaarrekening opgenomen en toegelicht.

Beloningsbeleid personeel
Vooralsnog zijn er geen medewerkers in dienst bij PTvT. Indien dit wel het geval wordt, zal een functiewaarderingssysteem worden vastgesteld, waarin de functies zijn ingedeeld in schalen. De schalen zullen het minimum- en maximumsalaris vermelden en eventueel toepasselijke cao. Hiervan zal op deze pagina melding worden gemaakt.

Financiële verantwoording PTvT

 

Formulieren publicatieplicht ANBI Algemeen