Programma’s

Naast onze labels voeren wij in opdracht van verschillende ministeries diverse programma’s uit met doelstellingen zoals het zorgen voor voldoende gekwalificeerde bètatechnici, het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het stimuleren van leven lang ontwikkelen.

Vakkanjers

In Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen leerlingen van groep 7 en 8 op de basisschool tot en met het laatste jaar van het vmbo hun vakmanschap. Dat doen ze met een technische opdracht voor een maatschappelijk relevante échte opdrachtgever. Tijdens de Challenge werken de deelnemers samen aan uitdagende opdrachten, krijgen ze workshops 21st century skills, komen ze in contact met (mentor)bedrijven en kunnen ze zich aan de hand van levensechte ervaringen oriënteren op hun loopbaan. Vakkanjers is een programma van Jet-Net & TechNet.

Lees meer

Human Capital Topsectoren

Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de negen topsectoren. Er zijn veel talentvolle werknemers nodig. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, stelt elke topsector zijn Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers. Voor de topsector overstijgende thema's zoals het opleiden en aantrekken van talentvolle werknemers werken de topsectoren samen in een overkoepelende Human Capital Roadmap.

Lees meer

Techniekpact

In het Techniekpact werken het onderwijs, bedrijfsleven en overheid samen om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen.

Lees meer

VO-HO-netwerken

Verspreid over Nederland werken 11 universiteiten, 21 hogescholen, ruim 300 havo/vwo-scholen, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen samen in tien regionale VO-HO netwerken. De netwerken staan voor kwalitatief goed onderwijs, willen aansluiting, doorstroming en studiesucces bevorderen en uitval verminderen.

Lees meer

Toptechniek in bedrijf

Toptechniek in bedrijf (TiB) streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en -mbo. Het programma heeft als doel de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen de uitstroom van studenten in het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de regionale arbeidsmarkt te verkleinen.

Lees meer

Regionale W&T-netwerken

In Nederland zijn acht regionale W&T-netwerken actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om wetenschap- en techniekonderwijs aan te bieden.

Lees meer

Sterk Techniekonderwijs

In de periode 2020 – 2023 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo via de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs - een samenwerking tussen SPV (Stichting Platforms VMBO) en Platform Talent voor Technologie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen.

Lees meer

Wetenschapsknooppunten

In het landelijk netwerk wetenschapsknooppunten bundelen universiteiten hun programma’s voor het basisonderwijs en (onderbouw) voortgezet onderwijs. Leraren, wetenschappers en andere belangstellenden kunnen hier terecht voor contacten, lesmateriaal en praktijkvoorbeelden voor spannende, inspirerende en leerzame lessen en activiteiten over wetenschap en technologie.

Lees meer

EU STEM Coalition

Platform Talent voor Technologie is mede-oprichter en partner van de EU STEM Coalition. De EU STEM-coalitie is een Europa breed netwerk van nationale STEM-platforms (STEM = Science, Technology, Engineering & Math). STEM-platforms zijn organisaties (meestal) opgericht door overheden om het aantal STEM-afgestudeerden te vergroten en de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verminderen. Op de lange termijn streeft de EU STEM-coalitie ernaar techniekonderwijs te verbeteren door in alle EU-lidstaten een nationale STEM-strategie in te voeren.

Bezoek de website

MKB Versneller

In het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’ worden binnen zogenoemde ‘MKB-Werkplaatsen Digitalisering’ ondernemers ondersteund om de kansen van digitalisering goed te benutten. Een MKB-Werkplaats Digitalisering brengt onderwijs en bedrijfsleven samen om het kleine, regulier mkb te helpen innoveren op de thema’s: online sales en marketing, data en automatisering. Platform Talent voor Technologie ondersteunt het ministerie EZK bij het opzetten van de Werkplaatsen.

Bezoek de website

MKB !dee

MKB !dee stimuleert innovatieve ondernemers om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. De goede voorbeelden leveren een bijdrage aan het oplossen van knelpunten op dit terrein en zijn een inspiratiebron voor andere ondernemers én voor elkaar. Platform Talent voor Technologie is door het ministerie EZK gevraagd om deze kennisdeling via het lerende netwerk MKB!dee te stimuleren.

Bezoek de website