Programma’s

Naast onze labels voeren wij in opdracht van verschillende ministeries diverse programma’s uit met doelstellingen zoals het zorgen voor voldoende gekwalificeerde bètatechnici, het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt en het stimuleren van leven lang ontwikkelen.

Vakkanjers

In Vakkanjers ontdekken en ontwikkelen leerlingen van groep 7 en 8 op de basisschool tot en met het laatste jaar van het vmbo hun vakmanschap. Dat doen ze met een technische opdracht voor een maatschappelijk relevante échte opdrachtgever. Tijdens de Challenge werken de deelnemers samen aan uitdagende opdrachten, krijgen ze workshops 21st century skills, komen ze in contact met (mentor)bedrijven en kunnen ze zich aan de hand van opgedane ervaringen oriënteren op hun loopbaan. Vakkanjers is een programma van Jet-Net & TechNet.

Lees meer

Sterk Techniekonderwijs

In de periode 2020 – 2023 wordt er gemiddeld 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo via de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs - een samenwerking tussen SPV (Stichting Platforms VMBO) en Platform Talent voor Technologie in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap - ondersteunt scholen en regio’s bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen.

Lees meer

Techniekpact

In de actieagenda Techniekpact slaan het onderwijs, bedrijfsleven en overheid de handen ineen om de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector structureel te verbeteren en daarmee het tekort aan technisch personeel terug te dringen. Er wordt ingezet op vier thema’s (instroom, lerarentekort en -professionalisering, publiek privaat samenwerken en leven lang ontwikkelen) met landelijke afspraken en techniekpacten en acties in regio’s. Het zwaartepunt voor de uitvoering – en de sleutel voor succes – ligt in de regio’s. De ondersteuning van het Techniekpact gebeurt vanuit het Platform Talent voor Technologie.

Lees meer

Centres of Expertise

Centres of Expertise zijn samenwerkingsverbanden binnen het netwerk van Katapult tussen hogescholen (hbo), bedrijfsleven en overheid. De samenwerking is er op gericht om oplossingen voor praktische, maatschappelijke vraagstukken te vinden. Platform Talent voor Technologie verzorgt de ondersteuning, monitoring en peer reviewtrajecten van deze samenwerkingsverbanden.

Lees meer

Regionaal investeringsfonds mbo (RIF)

RIF is een subsidieregeling van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor publiek-private samenwerkingsverbanden die tot doel hebben om de aansluiting van het middelbaar beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt te verbeteren. In periode 2019-2022 is 100 miljoen euro beschikbaar voor nieuwe samenwerkingen en opschaling van al bestaande verbanden. In het bijzonder wil het ministerie via deze regeling docentprofessionalisering, leven lang ontwikkelen, onderzoekende vaardigheden en kwetsbare jongeren in een entree-opleiding een steun in de rug geven. Platform Talent voor Technologie ondersteunt in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de RIF-initiatieven in zowel de aanvraag- als in de uitvoeringsfase.

Lees meer

Publiek-private samenwerking in mkb

Het overgrote gedeelte (80%) van de ruim 10.000 bedrijven in publiek-private samenwerkingen (pps-en) hoort bij het mkb. Toch valt er nog veel te winnen: 96% van het mkb werkt namelijk nog niet samen met het onderwijs. Terwijl het mkb het nu juist zo van samenwerking moet hebben. Om die reden werkt PTvT, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aan het actiever betrekken van het mkb bij een voor hen relevante pps.

Lees meer

MKB!dee

MKB!dee stimuleert innovatieve ondernemers om meer te investeren in scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. De goede voorbeelden leveren een bijdrage aan het oplossen van knelpunten op dit terrein en zijn een inspiratiebron voor andere ondernemers én voor elkaar. Platform Talent voor Technologie is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gevraagd om deze kennisdeling via het lerende netwerk MKB!dee te stimuleren.

Bezoek de website

MKB Versneller

In het programma ‘Versnelling digitalisering mkb’ worden binnen zogenoemde ‘MKB-Werkplaatsen Digitalisering’ ondernemers ondersteund om de kansen van digitalisering goed te benutten. Een MKB-Werkplaats Digitalisering brengt onderwijs en bedrijfsleven samen om het kleine, regulier mkb te helpen innoveren op de thema’s: online sales en marketing, data en automatisering. Platform Talent voor Technologie ondersteunt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat bij het opzetten van de Werkplaatsen.

Bezoek de website

SLIM regeling

De SLIM-regeling is ervoor bedoeld om mkb-ers te helpen leren en ontwikkelen extra bij hun personeel te stimuleren. Leren en ontwikkelen worden zo meer vanzelfsprekend in het mkb. Vanuit PTvT ondersteunen we en delen we kennis over de SLIM-regeling, onder meer door het opzetten van lerende netwerken, goede voorbeelden te delen en kennis beschikbaar te stellen. Via onderstaande knop kom je op het website-gedeelte van Katapult waarop je alle informatie om zelf tot een aanvraag voor de SLIM-regeling te komen handig bij elkaar vindt.

Lees meer

MKB route in het hbo

In dit initiatief werken in zeven pilots studenten uit het hbo samen met mkb-bedrijven. Het mes snijdt hier aan twee kanten: het bedrijf profiteert van de kennis van studenten en kan bijvoorbeeld eigen medewerkers laten scholen. Studenten op hun beurt bereiden zich via deze werkend leren-trajecten goed voor op de arbeidsmarkt. PTvT draagt bij aan de activiteiten zoals opgenomen in het programmaplan.

Lees meer

Human Capital Topsectoren

Menselijke kennis en kunde, het Human Capital, is een kritieke succesfactor voor de (economische) groei van de tien topsectoren in Nederland. Er zijn veel talentvolle werknemers nodig. Om dit menselijke kapitaal te behouden en te vergroten, stelt elke topsector zijn Human Capital Agenda (HCA) op gericht op de ontwikkeling en aantrekking van talentvolle werknemers. Voor de topsector-overstijgende thema's zoals het opleiden en aantrekken van talentvolle werknemers werken de topsectoren samen in een overkoepelende Human Capital Roadmap. Platform Talent voor Technologie ondersteunt de topsectoren bij de uitvoering van deze Roadmap.

Lees meer

Human Capital Agenda ICT

Het actieplan Human Capital Agenda (HCA) ICT stimuleert bedrijven en onderwijs-instellingen om meer aandacht te besteden aan het interesseren van jonge mensen voor de ict-sector. Daarnaast zet ze ook in op om- en bijscholing naar de ict-sector in het kader van een leven lang ontwikkelen. Met als einddoel: het beschikbaar komen van voldoende goed gekwalificeerde ict-professionals. PTvT ondersteunt de uitvoering van deze agenda door deling van kennis en goede voorbeelden, het verbinden van initiatieven, het organiseren van bijeenkomsten en ontwikkelen van praktische instrumenten.

Lees meer

Fieldlabs Smart Industry

In de praktijkomgevingen van Fieldlabs Smart Industry worden door bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry-oplossingen ontwikkeld, getest en geïmplementeerd. Tegelijkertijd worden in de Fieldlabs mensen opgeleid om direct met deze oplossingen te werken en ze in de praktijk te kunnen toepassen. Platform Talent voor Technologie jaagt de ontwikkeling van de skillsprogramma’s aan door het delen van good practices en kennis.

Lees meer

SER Actie-agenda LLO

Deze SER actie-agenda jaagt het thema leven lang ontwikkelen aan en wordt ondersteund door PTvT, bijvoorbeeld door middel van bij de SER gedetacheerde medewerkers die ondersteunen bij de ontwikkeling van de actie-agenda en het opzetten van een regionaal kennisnetwerk.

Lees meer

EU STEM Coalition

Platform Talent voor Technologie is mede-oprichter en partner van de EU STEM Coalition. De EU STEM-coalitie is een Europa breed netwerk van nationale STEM-platforms (STEM = Science, Technology, Engineering & Math). STEM-platforms zijn organisaties (meestal) opgericht door overheden om het aantal STEM-afgestudeerden te vergroten en de mismatch tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verminderen. Op de lange termijn streeft de EU STEM-coalitie ernaar techniekonderwijs te verbeteren door in alle EU-lidstaten een nationale STEM-strategie in te voeren.

Bezoek de website

Erasmus+ Centers of Vocational Excellence

Erasmus Centers of Vocational Excellence zijn een initiatief van de Europese Commissie voor publiek-privaat samenwerken in haar lidstaten, vergelijkbaar met de pps-en in Nederland. Ook in andere EU-lidstaten is de behoefte aan goed opgeleide vakmensen voor maatschappelijke uitdagingen zoals de energietransitie en digitalisering groot. Voor Nederlandse pps-en biedt de regeling een mooie kans om internationaal op te schalen. Platform Talent voor Technologie ondersteunt vanuit het netwerk Katapult de pps-en bij hun aanvraag voor projecten binnen deze regeling.

Lees meer

Groenpact

In Groenpact werken veertig partijen uit de groene sector, het groene onderwijs en de overheid samen aan een duurzame toekomst van het groene kennis- en onderwijssysteem. Groenpact biedt een platform voor dialoog en jaagt coalitievorming aan rond arbeidsmarkt, onderwijsvernieuwing en praktijkinnovatie. Platform Talent voor Technologie is ingeschakeld als kwartiermaker voor het Versnellingsprogramma Arbeidsmarkt.

Lees meer

VO-HO-netwerken

Verspreid over Nederland werken 11 universiteiten, 21 hogescholen, ruim 300 havo/vwo-scholen, het bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen samen in tien regionale VO-HO netwerken. De netwerken staan voor kwalitatief goed onderwijs, willen aansluiting, doorstroming en studiesucces bevorderen en uitval verminderen.

Lees meer

Regionale W&T-netwerken

In Nederland zijn acht regionale W&T-netwerken actief in het primair onderwijs. Zij richten zich op het activeren en stimuleren van alle basisscholen om wetenschap- en techniekonderwijs aan te bieden.

Lees meer

Toptechniek in bedrijf

Toptechniek in bedrijf (TiB) streeft naar een toekomstbestendig technisch vmbo en -mbo. Het programma heeft als doel de kwalitatieve en kwantitatieve mismatch tussen de uitstroom van studenten in het technisch beroepsonderwijs en de vraag van de regionale arbeidsmarkt te verkleinen.

Lees meer

Wetenschapsknooppunten

In het landelijk netwerk wetenschapsknooppunten bundelen universiteiten hun programma’s voor het basisonderwijs en (onderbouw) voortgezet onderwijs. Leraren, wetenschappers en andere belangstellenden kunnen hier terecht voor contacten, lesmateriaal en praktijkvoorbeelden voor spannende, inspirerende en leerzame lessen en activiteiten over wetenschap en technologie.

Lees meer