VSLS is de afkorting van het versterkingsprogramma Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen en Scholen, dat PBT in opdracht van het ministerie van OCW heeft uitgevoerd. Het versterkingsprogramma was een ondersteunende faciliteit voor partnerschappen van lerarenopleidingen en scholen in het primair- en voortgezet onderwijs die gebruik maakte van de gelijknamige subsidieregeling van het ministerie van OCW (‘Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen 2013-2016’).

Als opbrengst van het project VSLS werd een reflectietool uitgebracht waarmee samenwerkingspartners in staat zijn te reflecteren op de huidige samenwerking, te bepalen waar extra aandacht of interventies nodig zijn en samen afspraken te maken over ‘hoe nu verder?’ Samenwerken met verschillende partners is complex. Vaak zijn we in overleggen al snel met ad hoc en concrete zaken bezig. Maar hoe zit het eigenlijk met de samenwerking zelf? Het is goed om periodiek even stil te staan met elkaar en de balans op te maken. Wat is onze ambitie? Hebben we dezelfde beelden of spelen er nog onderliggende belangen een rol?

De verschillende onderdelen van deze reflectietool bieden de mogelijkheid om het gesprek tussen samenwerkingspartners op gang te brengen en te structureren. De tool – bestaande uit een praatplaat, structuurschema, handleiding, extra werkvormen en ideeën en een boekje met achtergrondinformatie – kan op alle niveaus van de samenwerking ingezet worden. Het is echter geen blauwdruk. Bepaal zelf welk onderdeel past en wanneer. Om aan te geven hoe het zou kunnen, zijn hier enkele suggesties uitgewerkt. Maar onthoud, het kan ook anders.

De verschillende onderdelen van de reflectietool zijn:

Praatplaat
De praatplaat helpt bij het reflecteren op de huidige situatie. Het helpt om het eigen perspectief op de samenwerking te structureren om daarna deze blikken samen te brengen in ‘één beeld van de samenwerking’. Samen kun je vervolgens de vraag ‘welke condities verdienen aandacht?’ beantwoorden en (zo concreet mogelijk) een next step in de samenwerking bepalen.

Structuurschema
Om ervoor te zorgen dat reflecteren geen eenmalig gesprek is en er ook daadwerkelijke verbeteracties uit voortvloeien, is het handig om bij te houden wat er besproken wordt. Zorg ervoor dat perspectieven vertaald worden in interventies en dat er concrete afspraken gemaakt worden voor follow up. Het structuurschema kan hierbij helpen. Het biedt overzicht in waar we staan, waar aandacht nodig is, welke acties we gaan inzetten en wie en wanneer ermee aan de slag gaat

Handleiding
In de handleiding wordt uitgelegd wat de reflectietool is en er worden tips en trucs gegeven hoe het ingezet kan worden om de samenwerking te verbeteren.

Extra werkvormen en ideeën
Bekijk de extra werkvormen en ideeën om echt aan de slag te gaan met de reflectietool.

Boekje met achtergrondinformatie
Als u meer informatie wilt over de theorie achter het model, kunt u het boekje met achtergrondinformatie bekijken.