Eigen publicaties

Activiteiten ter bevordering van de oriëntatie op techniek en technologie

Sinds het begin van dit millennium zijn tal van initiatieven en activiteiten ontplooit en programma’s uitgevoerd, die zich expliciet richten op het vergroten van de instroom in techn(olog)ische opleidingen en het vergroten van de interesse in een techn(olog)ische baan. Het belangrijkste doel is om het – toekomstige – tekort aan technisch personeel terug te dringen. Het Nationaal Techniekpact 2020, afgesloten in 2013 tussen meer dan 60 partijen uit het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid en gericht op de structurele verbetering van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector, was in dit kader een belangrijke mijlpaal.

Al deze aandacht lijkt vruchten af te werpen. Zo is in het havo en vwo het aandeel leerlingen dat in het vierde leerjaar een profiel met Natuur & Techniek of Natuur & Gezondheid kiest, de afgelopen tien schooljaren met respectievelijk 13 en 9 procent gestegen, evenals het aandeel studenten dat instroomt in een bèta/technische opleiding in het hbo (+6%) en wo (+9%) [96]. In het vmbo en mbo is deze ontwikkeling vooralsnog minder positief. Onderzoek naar een verband tussen de inzet van alle techniekbevorderende activiteiten en programma’s en deze ontwikkelingen in de opleidingen is echter nauwelijks voorhanden.

Met alle activiteiten en initiatieven die gaande zijn op het gebied van de instroom in bèta/techniek, groeide bij TecWijzer de behoefte om meer inzicht te krijgen in de effectiviteit en kwaliteit van deze activiteiten. Dat heeft in 2018 geresulteerd in deze literatuurstudie naar beschikbare kennis over de kwaliteit en effectiviteit van activiteiten in de regio om jongeren bewust te maken van hun kansen in techniek en technologie. Uitgevoerd door KBA Nijmegen.