Nieuws - 22 september 2021

Rijksbegroting 2022: geen extra investeringen in techniekonderwijs

Afgelopen dinsdag presenteerde het demissionaire kabinet de Rijksbegroting voor 2022. De uitdagingen voor Nederland zijn groot, dat benoemde de Koning ook in de Troonrede. De toegankelijkheid van de woningmarkt, vermindering van de stikstofuitstoot, kansengelijkheid in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, de bescherming en versterking van de rechtsstaat én structurele oplossingen voor de klimaatproblematiek.

In de begrotingen van de departementen worden volop ambities op bovenstaande onderwerpen benoemd. Echter slechts op een paar thema’s wordt er ook daadwerkelijk beleid geformuleerd en de daarvoor benodigde financiële middelen geïnvesteerd. Dit alles heeft natuurlijk met de demissionaire status van het kabinet te maken. Maar tijd begint wel te dringen om te komen met oplossingen en Nederland perspectief te bieden. Teleurstellend is de constatering dat in geen van de ambities extra investeringen voor het techniekonderwijs worden benoemd. Dit terwijl voor alle thema’s geldt dat oplossingen alleen uitgevoerd kunnen worden met de inzet van technologie én voldoende technici.

Voor het onderwijs en de arbeidsmarkt zijn in de begrotingen een aantal maatregelen benoemd vanuit voortzetting van lopend beleid. Het gaat hier om:

  • Vooruitlopend op noodzakelijke keuzes voor de lange termijn, stelt de regering tot eind 2023 ruim 8 miljard euro beschikbaar via het Nationaal Programma Onderwijs om onderwijsachterstanden in te lopen die in de coronaperiode zijn ontstaan. Het is belangrijk dat scholen daarbij ook aandacht geven aan de sociale en emotionele gevolgen die deze periode op leerlingen en studenten heeft gehad.
  • Om het ontstane tekort aan stages en leerwerkplekken tegen te gaan, wordt het budget voor de subsidieregeling praktijkleren verhoogd met € 10,6 miljoen per jaar voor conjunctuur- en contactgevoelige bedrijfssectoren, die geraakt worden door de coronacrisis. Via het Nationaal Programma Onderwijs is het budget voor de basissubsidie bovendien opgehoogd voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022, zodat per leerwerkplek, op basis van de huidige ramingen, weer € 2.700 per jaar beschikbaar is. Tevens is het actieplan stages en leerbanen met één jaar verlengd. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) besteedt in dit actieplan extra aandacht aan jongeren in een kwetsbare positie zoals studenten met een niet-westerse achtergrond die relatief vaker te maken krijgen met stagediscriminatie.
  • Voor 2022 is € 19,4 miljoen beschikbaar voor de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort. Deze subsidieregeling kan worden gebruikt om partijen in de regio te ondersteunen om het lerarentekort in het po, vo en mbo gezamenlijk aan te pakken.
  • De SLIM regeling (Stimuleringsregeling Leven lang ontwikkelen in MKB) wordt opgehoogd. Voor 2021 was hiervoor 8,9 miljoen euro gereserveerd. In 2022 wordt 65,2 miljoen euro uitgetrokken. Deze regeling is bedoeld voor werkgevers.
  • De STAP subsidieregeling (stimulering arbeidsmarktpositie) – die in de plaats komt voor de fiscale scholingsaftrek – zal per maart 2022 in werking treden. Werkenden en werkzoekenden kunnen via deze regeling maximaal 1.000 euro aanvragen per jaar voor scholing en ontwikkeling. Het budget is 218 miljoen euro per jaar.
  • Het ministerie van OC&W trekt 6,8 miljoen euro uit voor het verbeteren van de randvoorwaarden voor leven lang ontwikkelen. Dit geld is bedoeld voor flexibilisering van het mbo en een landelijk scholingsportaal.
  • Voor de subsidieregeling Omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek wordt bovenop het huidige budget in 2021 van € 37,5 mln een bedrag van € 40 mln in 2022 (incl. uitvoeringskosten) beschikbaar gesteld. Met dit bedrag kunnen nog eens 10.000 mensen structureel worden omgeschoold naar een kansrijk beroep.
  • In 2020 is het meerjarige investeringsprogramma duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen (MIP) opgezet. Met dit programma is structureel € 10 miljoen beschikbaar. In 2022 lopen de activiteiten van het MIP door, met als doel om bewustwording te creëren en kennis (door) te ontwikkelen. Naast communicatieactiviteiten en het verbinden van wetenschap en praktijk, opent eind 2021 een subsidieregeling om een maatschappelijke beweging te stimuleren waarin interventies, werkwijzen en methodieken op het gebied van DI en LLO vaker, beter en sneller worden toegepast.

Deel dit artikel