Nieuws - 17 september 2020

Rijksbegroting 2021: zorgen voor een goede basis in het onderwijs

De impact van het coronavirus op de economie en de arbeidsmarkt zijn duidelijk zichtbaar in de plannen van het kabinet voor de Rijksbegroting voor 2021. Het kabinet zet komend jaar in op investeren in baanbehoud en een sterkere economische structuur. Dit alles om de huidige onzekerheid op het gebied van opleiding en werk het hoofd te kunnen bieden. En te zorgen dat nieuwe generaties straks een goede start kunnen maken op de arbeidsmarkt.

Foto © Ministerie van Financiën

In haar plannen noemt het kabinet het belang van het zorgen van een goede basis in het onderwijs zodat jongeren gaan beschikken over de vaardigheden die de arbeidsmarkt van morgen van hen vraagt. Platform Talent voor Technologie onderschrijft dit belang. Echter in de gepresenteerde plannen ontbreken gerichte investeringen hiervoor in het basis- en voortgezet onderwijs. Terwijl juist hier de basis moet worden gelegd voor technische, digitale en ondernemerschapsvaardigheden bij jongeren.

Investeringen in wetenschap en technologie onderwijs ontbreken

De ingezette weg van het nieuwe curriculum met deze leerdoelen is een stap voorwaarts maar zolang dit proces nog niet is afgerond, moeten andere middelen worden ingezet voor wetenschap- en technologie onderwijs in het basis- en voortgezet onderwijs. De afgelopen jaren is – mede op basis van doelstellingen van het Techniekpact – een sterke regionale infrastructuur van netwerken van basisschoolbesturen en bedrijven opgezet om vooruitlopend op ontwikkelingen het onderwijs hierbij te ondersteunen. Zonder goed wetenschap en technologie onderwijs krijgen jongeren niet de kans om technische en digitale vaardigheden op te doen. Financiële ondersteuning van regionale samenwerking is nodig om doorgang van wetenschap en technologie onderwijs te waarborgen. Ook in het belang van het succes van de investeringen voor het versterken van het technisch vmbo en het verhogen van de instroom naar het mbo.

Belang samenwerking bij scholing

In oktober 2020 gaat het derde steun- en herstelpakket van het kabinet voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis van start. Daarmee probeert het kabinet banen en inkomens te beschermen. Naast behoud van banen door noodsteun benadrukt de regering ook het grote belang van investeren in scholing en training. Met extra investeringen moeten mensen die hun baan dreigen te verliezen een overstap kunnen maken naar kansrijke beroepen. Vanuit het ministerie van EZK wordt extra ingezet op intersectorale scholing naar tekort beroepen en het ministerie van  SZW zet o.a. extra financiële middelen in voor de subsidieregeling NL leert door. Binnen de technische sector zijn veel baanmogelijkheden. Door regionale samenwerkingen  van opleidings- en ontwikkelingsfondsen, brancheorganisaties, vakbonden, het beroepsonderwijsen overheden worden er al volop initiatieven ontplooit voor om- en bijscholingstrajecten voor de technisch sector. Voor het optimaal werken aan scholing pleit het Platform Talent voor Technologie voor meer afstemming in landelijk en regionaal beleid én krachtige ondersteuning van de regionale samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en andere partners

Kennisontwikkeling belangrijk voor toenemende technologie in beroepen

Het Platform Talent voor Technologie is positief over het aangekondigde Groeifonds waarmee de regering inzet op investeringen in kennisontwikkeling, research & development (R&D) en innovatie en infrastructuur. Technologie speelt een steeds grotere rol in beroepen van mensen ook in andere sectoren dan de techniek zoals bijvoorbeeld in de zorg, het onderwijs en de kunstsector. Investeringen in kennisontwikkeling (menselijk kapitaal) zorgen ervoor dat iedereen over de vaardigheden beschikt die de arbeidsmarkt van hen vraagt. Daarnaast kan met het Groeifonds ook geïnvesteerd worden in kennisontwikkeling voor de oplossingen van maatschappelijke uitdagingen zoals energietransitie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. De technologische ontwikkeling hiervoor is beschikbaar maar kan alleen succesvol zijn als er ook voldoende vakmensen zijn om het realiseren.

Deel dit artikel