Nieuws - 15 januari 2021

Het Regionaal Investeringsfonds werkt!

Goed nieuws voor wie er nog aan twijfelde: het Regionaal Investeringsfonds levert inderdaad een belangrijke bijdrage aan een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en arbeidsmarkt. Op verzoek van het ministerie van OCW werd de eerste RIF-periode (2014-2018) geëvalueerd. Uit de eindevaluatie blijkt dat de samenwerking tussen scholen, werkgevers en overheden dankzij de RIF-projecten een duidelijk impuls heeft gekregen. Studenten die deelnamen aan een RIF-project hadden bovendien een grotere kans om werk op niveau te vinden dan hun collega-studenten.

Aandachtspunten

Natuurlijk zijn er ook lessen te leren. Aangezien de school bij veel projecten penvoerder en hoofdverantwoordelijk is, bestaat het gevaar dat de belangen van de school zwaarder wegen dan die van het bedrijfsleven. De rol van het werkveld – de private kant in de publiek-private samenwerking – en de invulling van hun commitment is vaak nog onderbelicht.

Aanbeveling

De evaluatie geeft een aantal aanbevelingen om het succes van de RIF-projecten te vergroten. Zo zou de regionale economische agenda meer leidend kunnen zijn bij de invulling van de projecten. Soms blijkt onderlinge concurrentie tussen scholen een belemmering te vormen voor het gezamenlijk indienen van RIF-aanvragen. Het ministerie zou volgens de onderzoekers een meer sturende rol kunnen spelen bij het stimuleren van de samenwerking tussen mbo-scholen in de regio.

Bekijk hier de eindevaluatie van het Regionaal Investeringsfonds mbo 2014- 2018. 

Ook een aanvraag doen?

Ondersteuning bij het schrijven van een aanvraag mogelijk. Platform Talent voor Technologie (PTvT) is een onafhankelijke uitvoeringsorganisatie, die PPS’en kan ondersteunen bij een RIF-aanvraag en het uitvoeren van je plannen. Kijk voor meer informatie op https://www.investeringsfondsmbo.nl/

Rol van Platform Talent voor Technologie en Katapult

Ook de ondersteunende rol van de publiek private samenwerking werd onder de loep genomen en positief beoordeeld. Goed om te horen! Maar omdat we graag zelf horen hoe en wat we kunnen verbeteren sturen we op korte termijn een korte enquête naar pps’en.

Deel dit artikel